โปรแกรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้บริหาร

ปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จอาจจะประกอบด้วยหลายส่วน และหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นคือความมีสุขภาพดีของคนทำงาน หน่วยงานที่มีพนักงานมีสุขภาพแข็งแรงจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและปริมาณงาน ส่งเสริมให้บรรยากาศในการทำงานดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แน่นอนว่าผู้บริหารที่ดี มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ดังนั้นการดูแลใส่ใจด้านสุขภาพของผู้บริหารจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่อาจละเลยได้

"โครงการห่วงใย-ใส่ใจ สุขภาพผู้บริหาร" เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นได้จัดทำขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานที่ประสงค์จะให้ความดูแลใส่ใจด้านสุขภาพแก่ผู้บริหาร เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างมาก โอกาสนี้จึงใคร่ขอนำเสนอบริการนี้มายังท่านเพื่อพิจารณา

รายละเอียดของโครงการ

  • ระยะเวลา การเข้าโครงการ 2 วัน (หรือมากกว่า ตามความต้องการของหน่วยงาน)
  • บริการจะประกอบด้วยการให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
  • รับบริการและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตามแนวทางที่แนะนำขณะเข้าโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง
  • รับบริการกายภาพบำบัดด้วยการอบไอน้ำ นวดตัว และการออกกำลังกาย
  • การพักผ่อนและผ่อนคลาย
g7website