โปรแกรมสร้างสมดุลชีวิตพิชิตงาน

แนวคิดหลัก          

การทำงานทุกชนิดล้วนต้องการคนงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพพร้อมในการทำงาน หมายถึงความสามารถด้านวิชาความรู้ในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะทำอย่างเต็มความสามารถจนประสบความสำเร็จ มีทักษะความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาให้ลุ่ล่วงเหล่านี้ล้วนต้องการความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการจัดการชีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อผลงานที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ผลดีย่อมเกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน

ระยะเวลาของการจัดโครงการ 2 คืน 3 วัน (หรือตามความต้องการ)

g7website