โครงการเตรียมตัวเกษียณงาน

ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ มีการดำเนินกิจการอย่างก้าวหน้าและยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เพราะมีพนักงานที่มีศักยภาพ การทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อภาระงาน อันเป็นพันธกิจที่สำคัญขององค์กร การให้ความใส่ใจ ดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีนับเป็นการตอบแทนที่เป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคน

เมื่อเวลาผ่านไปถึงเวลาเกษียณงาน แม้บุคลากรส่วนใหญ่จะรับทราบและเตรียมใจ แต่พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือไม่ทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง จนต้องประสบกับความยุ่งยาก เดือดร้อนภายหลังจากเกษียณงาน จากการสอบถามพบว่าพนักงานกลุ่มนี้มักจะมีความกังวลถึงชีวิตภายหลังเกษียณในหลายด้าน เช่นด้านเศรษฐกิจ สุขภาพการรักษาพยาบาล สังคม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่องค์กรจะต้องเข้ามาดูแล เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณที่ถูกต้องให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานตื่นตัวในการความพร้อมต่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ เพื่อให้เวลาที่เหลือเป็นเวลาที่มีคุณค่า มีความสุข นอกจากนั้นยังทำให้พนักงานได้รับรู้ถึง ความหว่งอาทรขององค์กรอีกด้วย

โครงการเตรียมตัวเกษียณงาน

เป็นโครงการอบรม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ในวัยใกล้เกษียณได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน ทำให้เกิดความพร้อมต่อการที่จะต้องหยุดจากภาระกิจต่างๆที่เคยทำ และหันกลับมาดูแลสุขภาพ และใช้ชีวิตในแนวทางใหม่ที่มีความสุข

โครงการประกอบด้วย

  1. การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย – จิต พร้อมการฝึกปฏิบัติ
  2. การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย และต่อสภาวะทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
  3. การให้คำแนะนำด้านการเงิน/เศรษฐกิจและสวัสดิการของหน่วยงานและภาครัฐหลังเกษียณ
  4. การใช้เวลาว่าง การเข้าสังคมและสันทนาการที่ตรงใจ การเกษียณอย่างไรให้มีคุณค่า
  5. การได้ใช้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นในทุกกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดังตารางกิจกรรมที่แนบมา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น โดยโรงพยาบาลมิชชั่น

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในการจัดทำโครงการอันหลากหลายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลเกิดความเข้าใจ เกิดพลังใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่อความสุข สร้างความพร้อมในการปฏิบัติตน ได้รับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจ

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำโครงการดังกล่าวให้กับพนักงานก่อนเกษียณ เราจึงมีความภูมิใจและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้หน่วยงานของท่านได้มีโอกาสมอบสิ่งที่ดีที่สุดห้กับบุคคลากรที่มีคุณค่าของท่าน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนนำเสนอโครงการนี้มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณา

g7website