วิทยากร

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุก

ประสบการณ์

 1. คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. อาจารย์แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศิลปะศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
 4. บอร์ดของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 5. ผู้ดำเนินรายการสุขภาพ
 • สามหมออารมณ์ดี
 • Healthy Time
 • อุ่นใจใกล้คุณหมอ

หัวข้อ

 1. การวางแผนชีวิตพิชิตวัยทอง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รุ่น 14)
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (แพทย์ จุฬาฯ รุ่น 10)
 • Certified American Board of Physical Medicine & Rehabilitation
 • อนุมัติบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่ง

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
 • อดีต President Asean Rehabilitation Medicine Associaltion
 • อดีต Vice President, International Federation of Physical Medicine & Rehabilitation, Asia Pacific Region
 • อดีต ประธานสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู่ของอาเชี่ยน
 • อดีต รองประธานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างประเทศของส่วนเอเชียแปซิฟิค Union of Organization

หัวข้อ

 • สายกลางเพื่อชีวิตและสุขภาพ

กภ.สิริอาภรณ์  ธนางทิพย์กุล

 • นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
 • -มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • -วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้างานจุฬาลงกรณ์จัดงานศูนย์กลางนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ปี 2550
 • หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมวกเหล็ก ผู้ดำเนินงานและวางแผนระบบ
 • การบริการทางกายภาพบำบัดโรงพยาบาลส่วนตำบลในเขตอำเภอมวกเหล็กทั้งหมด 13 แห่ง

อาจารย์เสาวณีย์ สังฆโสภณ

ประวัติการศึกษา

 • จบสาขากายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2523)
 • จบสาขาการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)

ประสบการณ์ทำงาน

 • นักกายภาพบำบัด ชำนาญการระดับ 8
 • หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด หัวหน้าโครงการดนตรีบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 97 Mhz (พ.ศ. 2547 - 2549)
 • กรรมการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549 - 2551)

ปัจจุบัน

 • นักกายภาพบำบัดและนักดนตรีบำบัด
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพชีวิต เรื่องสุนทรียศาสตร์ในงานบริการ, ดนตรีบำบัด, การพัฒนาและบริหารชีวิตด้วยธรรมและสุนทรียศาสตร์, ดนตรีเพื่อสุขภาพ, การดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ
 • กรรมการพิจารณามาตรฐานความรู้ด้านดนตรีบำบัดที่ใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ผลงาน

 • จัดตั้งโครงการดนตรีบำบัด เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีเพื่อสุขภาพแก่ประชาชน จนได้รับรางวัลสาขาการแพทย์ จากกรมประชาสงเคราะห์ โดย ฯพณฯนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2541)
 • เป็นผู้แต่งหนังสือ เรื่องดนตรีเพื่อสุขภาพ, นายอ้นกับโรงพยาบาลของแม่
 • ได้รับเผยแพร่ผลงาน ผ่านทางสื่อมวลชนมาโดยตลอด

อาจารย์เอกชัย  ณ  ป้อมเพ็ชร์

ประวัติการศึกษา

 • จบสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
 • จบแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • จบแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย
 • จบรัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน

 • ครูช่วยสอน วิชาเวชกรรมไทย มูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็ง
 • จิตอาสาช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
 • คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์

แกนนำและผู้ประสานงาน

 • ค่ายเบาหวานร่วมกับคณะแพทย์ของศูนย์ชุมชนหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
 • วิทยากรด้านการแพทย์แผนไทยเรื่องอาหารเป็นยา
 • สอนวิธีใช้สมุนไพรและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน

วิชาบรรยาย

 • กินอยู่เพื่อปรับธาตุ
 • ธรรมชาติบำบัดเพื่อสมอง
 • สมุนไพรไทย

อาจารย์กรองแก้ว  ภูมิศรีแก้ว

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สาขากุมารเวชศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารงานการพยาบาล

ประสบการณ์

 • อาจารย์นักศึกษาพยาบาลมิชชั่น ด้านสาธารณสุข
 • งานควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 • งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • บริหารจัดการพยาบาล
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

อาจารย์เปี่ยมบุญ เจริญรัตน์

การศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากวิทยาลัยวีม่า สหรัฐอเมริกา (วิทยาลัยที่มีสุขภาพต้นฉบับการบำบัดโรคเรื้อรังอย่างธรรมชาติ)
 • ปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์

 • พยาบาลสุขศึกษาตั้งแต่จบ จนถึงปัจจุบัน
 • ธรรมชาติบำบัด สำหรับโรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด และไร้เชื้ออื่นๆ
 • ธรรมชาติบำบัดและความงามในชีวิตประจำวัน

ตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น 20 ปี (จนถึงปัจจุบัน)

ตำแหน่งสังคม

 • สมาชิกคณะผู้ปกครองริสจักรเซเว่นเดย์แอดเวนตีสสาขาวิทยาลัยมิชชั่นมวกเหล็ก
 • สมาชิกมูลนิธิชีวันตารักษ์

วิชาที่บรรยาย

 • สุขภาพองค์รวมรากฐานแห่งความสุข
 • ปรับดุลพยุงสุขภาพ
 • อยู่กับเบาหวานอย่างเป็นสุข
 • ธรรมชาติบำบัดห่างไกลยา

เบอร์โทรศัพท์

086-7910504

อาจารย์พะนอม  แก้วกำเนิด

ประวัติการศึกษา

M.A. in Education. Micligan U. USA.

ตำแหน่งหน้าที่ที่เคยดำรง

 • เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อธิบดีกรมการฝึกหัดครู
 • รองปลัดกรุทรวงศึกษาธิการ
 • อธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • อธิบดีกรมวิชาการ
 • ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรรมการบริการลูกเสือแห่งชาติ
 • อนุกรรมการ ป.ป.ป.
 • ที่ปรึกษาองค์การค้าของคุรุสภา
 • ฯลฯ

หัวข้อ

วัยเกษียณช่วงเวลาแห่งความสุข, วางแผนชีวิตพิชิตวัยทอง

g7website