ประวัติศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ( ค.ศ. 1990 ) โดยโรงพยาบาลมิชชั่นได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจจะนำไปสู่ความพิการ และการเสียชีวิตได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันจึงย่อมจะดีกว่าการรักษา โรงพยาบาลมิชชั่นจึงได้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเน้นการใช้หลักการตามธรรมชาติมาใช้ในการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ร่วมกับการรักษาด้วยยาเพียงเล็กน้อย

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นสร้างขึ้นในรูปแบบของโรงแรม ประกอบด้วยห้องพักและห้องชุดจำนวน 34 ห้อง สำหรับให้บริการผู้เข้าพักได้พร้อมกันจำนวน 80 คน ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สถานที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา มีอากาศบริสุทธิ์เหมาะแก่การ พักผ่อน ออกกำลังกาย ว่ายน้ำ ธาราบำบัด และกายภาพบำบัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ มีการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การควบคุมอาหาร และการออกกำลังกาย โดยวิทยากรและทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาต่าง ๆ

g7website