ประเภทห้องพักและราคา

ประเภทห้อง

ค่าห้องพักรวมอาหารเช้า (บาท)

ค่าห้องพักไม่รวมอาหารเช้า (บาท)

ห้องเดี่ยว พัก 1 ท่าน 1,450 1,200
ห้องคู่ เตียง 1,900 1,400

ห้องดูลักซ์
ห้อง 201, 202 พัก 2 ท่าน

2,700 2,000

ห้องสูท 3 เตียง
ห้อง 207 พัก 2 ท่าน

3,500 3,000

VIP Room ห้อง 207
ใน 1 ห้อง มี 2 ห้องนอน พัก 3 ท่าน

4,500 4,000

ห้องครอบครัว
ห้อง 205, 206 พัก 4 ท่าน

5,000 4,000
เตียงเสริม 850  

บริการเพิ่มเติม

ราคา (บาท)

ค่าอาหารเช้า /ท่าน 250
ค่าอาหารกลางวัน, เย็น, มื้อเกิน /ท่าน 300
ค่าอาหารว่าง/มื้อ/ท่าน 75
นวดสปา/ท่าน 500/ชม. , 900/2ชม.
นวดสปา/10 ท่าน ขึ้นไป 450/ชม. , 800/2ชม.
ค่าบริการห้องประชุมใหญ่ / วัน 10,000
ค่าบริการห้องประชุมเล็ก / วัน 7,000
ค่าจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ขั้นต่ำ 50 คน ขึ้นไป/ท่าน/วัน 1,500

สิทธิพิเศษ

ค่าห้องพัก, ห้องสัมมนา

ค่าอาหาร (บาท)

พนักงาน ส่วนลด 50% มื้อเช้า 100 (อาหารชุด) , เที่ยง,เย็น 150 
ผู้ติดตาม ส่วนลด 30% ส่วนลด 5% จากราคาปกติ 
มูลนิธิหรือเครือข่าย ส่วนลด 30%  ส่วนลด 5% จากราคาปกติ
g7website