ค่าบริการสัมมนาและเช่าสถานที่

จำนวน

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

4 วัน 3 คืน

5 วัน 4 คืน

5-10 คน 3,900 5,785 7,605 9,425
11-20 คน 3,705 5,525 7,345 9,100
21-30 คน 3,380 5,200 6,955 8,840
31-40 คน 3,120 4,940 6,760 8,548
41-50 คน 2,795 4,615 6,435 8,255
51 คนขึ้นไป 2,535 4,355 6,175 7,995

 

หมายเหตุ : ราคานี้ ไม่รวมกิจกรรมบรรยายและสปา

g7website